آئین رونمایی از پلاک کوچه شهید راه نابودی اسرائیل شهید مهدی لطفی نیاسر
آئین رونمایی از پلاک کوچه شهید راه نابودی اسرائیل شهید مهدی لطفی نیاسر