آگهی مزایده و مناقصه عمومی شهرداری قم
آگهی مزایده و مناقصه عمومی شهرداری قم
سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری قم در نظر دارد نسبت به مناقصه وفروش زمین و مغازه  واجاره موارد ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir به  صورت الکترونیکی اقدام  نماید.

آگهی مزایده و مناقصه عمومی

سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری قم در نظر دارد نسبت به مناقصه وفروش زمین و مغازه  واجاره موارد ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir به  صورت الکترونیکی اقدام  نماید.

کلیه شرایط در سامانه ستاد درج شده است.

مهلت خرید اسناد از  ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ پیشنهاد تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۷

                 مشخصات        سپرده شماره فراخوان /مزایده
فروش زمین در بلوار معصومیه قم ۳.۷۰۰.۰۰.۰۰۰ ۲۰۰۲۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۰۵
فروش واحد ۳۰۵ناشران ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۰۲۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۰۶
خرید رنگ دو جزئی ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۰۲۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۰۴
پارکومتر (سه سال) ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۲۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۳۴
پارکینگ بستر ۲ رودخانه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۲۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۳۵
پارکینگ ۱۵خرداد ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۲۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۳۶
پارکینگ موتور سیکلت بوستان علوی ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۲۱۰۴۹۹۰۰۰۰۰۳۷

روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری قم