فیلم | پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم
جذب۴هزارمیلیاردتومان سرمایه و ایجاد۱۳هزارشغل با اجرای سندتوسعه قم