مزایده عمومی اموال غیر منقول پنج قطعه زمین مسکونی واقع در شهر دستجرد
مزایده عمومی اموال غیر منقول پنج قطعه زمین مسکونی واقع در شهر دستجرد
شهرداری دستجرد در نظر دارد نسبت به فروش پنج قطعه از زمین های مسکونی  خود از طريق مزايده عمومی  اقدام نمايد.

شهرداری دستجرد

«آگهی مزایده (فراخوان عمومی) اموال غیر منقول »

 شهرداری دستجرد در نظر دارد نسبت به فروش پنج قطعه از زمین های مسکونی  خود بشرح  جدول ذیل از طریق مزایده عمومی  اقدام نماید.

ردیف مورد مزایده مساحت (متر مربع) کاربری ارزش کل( بریال)  

ارزش هرمترمربع( بریال)

آدرس ملک مورد مزایده
۱ قطعه دو (پلاک ثبتی ۲/۳۲۱۳/یک اصلی ) ۱۵۰ مسکونی ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ شهر دستجرد ، شهرک مسکونی صبا ، شارع ۱۰ متری احداثی
۲ قطعه سه ( پلاک ثبتی  ۳/۳۲۱۳/یک اصلی ) ۹۵/۱۴۱ مسکونی ۱۲.۷۷۵.۵۰۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ شهر دستجرد ، شهرک مسکونی صبا ، شارع ۱۰ متری احداثی
۳ قطعه چهار ( پلاک ثبتی  ۴/۳۲۱۳/یک اصلی ) ۰۵/۱۴۲ مسکونی ۱۲.۷۸۴.۵۰۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ شهر دستجرد ، شهرک مسکونی صبا ، شارع ۱۰ متری احداثی
۴ قطعه پنج( پلاک ثبتی  ۵/۳۲۱۳/یک اصلی ) ۱۵۰ مسکونی ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ شهر دستجرد ، شهرک مسکونی صبا ، شارع ۱۰ متری احداثی
۵ پلاک ۱/۷۰۵ از یک اصلی ۵۳۸ مسکونی ۳۳.۸۹۴.۰۰۰.۰۰۰ ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ شهر دستجرد انتهای کوی گلستان ضلع شمال شرقی باغ شهرداری

 

متتقاضیان می‌توانند نسبت به اخذ اسناد مربوطه  به واحد کمیسیون معاملات شهرداری مراجعه نمایند.

تلفن تماس جهت رفع ابهامات : ۳۵۲۲۳۶۲۴- ۰۲۵ و ۳۵۲۲۳۰۳۰ – ۰۲۵  شماره داخلی ۱۱۵  ( واحد سامانه ستاد ، حقوقی و امور پیمان ها)

شرایط شرکت در مزایده :

۱- ارائه سپرده جهت شرکت در مزایده معادل پنج درصد قیمت کارشناسی کل قطعه مورد نظر واریز به حساب سپرده شماره ۳۱۰۰۰۰۳۵۲۷۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه دستجرد در وجه شهرداری دستجرد می باشد.

۲- در صورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۳- قیمت پایه قطعات بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

۴- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

۵- جهت استرداد سپرده شرکت در مزایده ، ارائه اصل فیش واریزی الزامی می باشد .

۶- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می‌باشد .

۷- هزینه نشر آگهی و کارشناسی و نقل و انتقال سند (بیمه ، مالیات و عوارضات )و هرگونه سند تنظیمی در دفترخانه (اقرار نامه ، وکالت نامه و غیره…)بعهده برنده مزایده می‌باشد.