آگهی رای قطعی خانم مهیا قاضی
آگهی رای قطعی خانم مهیا قاضی
در اجرای تبصره ماده 302 آئین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم مهیا قاضی فرزند محمد جواد  ابلاغ می گردد از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم به کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه به میزان یک سوم به مدت یک سال محکوم گردیده اید.

آگهی ابلاغ رای قطعی خانم مهیا قاضی

در اجرای تبصره ماده ۳۰۲ آئین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم مهیا قاضی فرزند محمد جواد  ابلاغ می گردد از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم به کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه به میزان یک سوم به مدت یک سال محکوم گردیده اید، لذا در صورت اعتراض، می توانید اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از انتشار این آگهی به دیوان عدالت اداری شکایت نمائید .

معاونت توسعه مدیریت و منابع

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم