آگهی فراخوان مناقصه های یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه گچ
آگهی فراخوان مناقصه های یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه گچ
بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان قم در نظر دارد بر اساس آیین نامه معاملات داخلی نسبت به فراخوان مناقصه هاي یک مرحله ای با موضوع آگهی فراخوان مناقصه های یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه گچ اقدام نماید.

آگهی فراخوان مناقصه های یک مرحله ای (نوبت اول)

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم در نظر دارد بر اساس آیین نامه معاملات داخلی نسبت به فراخوان مناقصه های یک مرحله ای با موضوعات به شرح زیر اقدام نماید.

شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
۰۱ تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه گچ بلوک های B4,B3,B2,B1  پروژه زیتون ۴۴ طرح مسکن اقدام ملی / نهضت ملی ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سه میلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال)
۰۲ تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه گچ بلوکهای  B5,B4,B3,B2,B1  پروژه زیتون ۴۲ طرح مسکن اقدام ملی / نهضت ملی ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهار میلیارد  و دویست و سی میلیون ریال)
۰۳ تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه گچ بلوک های B7,B6,B5,B4,B3,B2,B1  پروژه زیتون ۳۱ طرح مسکن اقدام ملی / نهضت ملی ۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنج میلیارد  و نهصد و چهل میلیون ریال)
۰۴ تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه گچ بلوک های B4,B3,B2,B1  پروژه زیتون ۳۷ طرح مسکن اقدام ملی / نهضت ملی ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سه میلیارد  و هفتصد و هفتاد میلیون ریال)
۰۵ تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه گچ بلوکهای  B5,B4,B3,B2,B1  پروژه زیتون ۳۵ طرح مسکن اقدام ملی / نهضت ملی ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهار میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون ریال)
۰۶ تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه گچ بلوک های B4,B3,B2,B1  پروژه زیتون ۴۳ طرح مسکن اقدام ملی / نهضت ملی ملی ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهار میلیارد  و دویست و سی میلیون ریال)
۰۷ تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه گچ بلوکهای  B5,B4,B3,B2,B1  پروژه زیتون ۴۵ طرح مسکن اقدام ملی / نهضت ملی ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهار میلیارد  و دویست و سی میلیون ریال)
۰۸ تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه گچ بلوک های  B4,B3,B2,B1  پروژه زیتون ۴۶ طرح مسکن اقدام ملی / نهضت ملی ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سه میلیارد  و سیصد و بیست میلیون ریال)
۰۹ تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه گچ  بلوک های ۲۲ الی ۳۲ پروژه ۱۰۰ واحدی کهک طرح  نهضت ملی مسکن شهرستان کهک ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال)

۱- صلاحیت مورد نیاز شامل رتبه/ پایه و رشته                

– گواهی صلاحیت معتبر پیمانکاری شخص حقیقی یا حقوقی صادره از سازمان برنامه و بودجه و (دارای توان فنی و روزمه مرتبط و کافی)

– پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان دارای صلاحیت مضاعف اجرا مندرج در پروانه صادره از وزارت راه و شهرسازی و دارای توان فنی و روزمه مرتبط و کافی

– صلاحیت اجرای ساختمان صادره از وزارت راه و شهرسازی و دارای توان فنی و روزمه مرتبط و کافی

– صلاحیت اشتغال در حرفه ساختمان مرتبط با موضوع مناقصه صادره از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دارای توان فنی و روزمه مرتبط و کافی

– پیمانکاران تجربی دارای توانایی فنی و رزومه مرتبط و کافی

۲- نحوه و مهلت دریافت و تحویل اسناد

موضوع تاریخ / مهلت نحوه دریافت و ارسال
دریافت اسناد ناقصه از تاریخ  ۱۷/۰۲/۱۴۰۳

تا تاریخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۳

مراجعه حضوری در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

کانال ایتای اطلاع رسانی به آدرس https://eitaa.com/tender_bmqom

سایت بنیاد مسکن قم      https://qom.bonyadmaskan.ir

ارسال اسناد مناقصه تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت باید حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت ارسال پیشنهاد قیمت مندرج در آگهی به دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم تحویل گردد.
بازگشایی پاکات ساعت  ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه ۰۲/۰۳/۱۴۰۳ دعوت جهت مراجعه حضوری نماینده قانونی مناقصه گر در جلسه بازگشایی پاکات در ساختمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
توضیحات : چنانچه مناقصه گر به هر دلیلی در مهلت خرید اسناد مناقصه موفق به تهیه اسناد نگردید، ضمن پذیرش مسئولیت می تواند در زمان باقیمانده تا اتمام مهلت تسلیم پاکت ها نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام نماید. در این صورت مسئولیت کمبود زمان متوجه مناقصه گر بوده و مهلت تسلیم پاکت ها به هیچ عنوان تمدید نمی گردد.

۳- هزینه خرید اسناد هر مناقصه: مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال به ازای هر مناقصه می باشد که به شماره شبا ۲۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳۶۰۷۶۲۰۰IR  نزد بانک تجارت بنام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم واریز گردد.

۴- مدت اعتبار پیشنهاد هر مناقصه : دو ماه

۵- تضمین شرکت در هر مناقصه: طبق آیین نامه معاملات داخلی بنیاد مسکن می باشد ‌که‌ باید به‌ یکی‌ از صورت‌های‌ مشروحه‌ زیر، همراه‌ با اسناد مناقصه‌ در پاکت‌ (( الف‌ )) به‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار تسلیم ‌شود:

الف‌) ضمانت‌ نامه‌ بانکی‌ به‌ نفع‌ کارفرما.

ب) اصل فیش واریز وجه نقد به شماره شبا ۲۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳۶۰۷۶۲۰۰IR  نزد بانک تجارت بنام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

ج) فرم تاییدیه مطالبات، مورد تأیید امور مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

مدت‌ اعتبار تضمین‌ فوق‌ دو ماه‌ بوده و باید تا پایان ساعت اداری تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ معتبر باشد و برای‌ دو ماه‌ دیگر نیز قابل‌تمدید باشد.

۶- نام و نشانی مناقصه گزار: قم، انتهای بلوار امین، ابتدای بلوار غدیر، کوچه شماره ۱۱ ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

تلفن های تماس : ۱۵-۰۲۵۳۲۸۵۶۶۱۲ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم -معاونت مسکن شهری – امور قراردادها