تکمیل عملیات اجرایی بازار بزرگ شمسه و پارکینگ طبقاتی زائر-نصب دوربین همراه با کابل کشی و تجهیزات
تکمیل عملیات اجرایی بازار بزرگ شمسه و پارکینگ طبقاتی زائر-نصب دوربین همراه با کابل کشی و تجهیزات
شهرداري قم در نظر دارد مناقصات عمومي یک مرحله‌اي پروژه‌‌ها با مشخصات و شرايط کلي  زير را که از منابع داخلي شهرداري قم تأمين اعتبار مي‌گردد را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نمايد.

شهرداری قم در نظر دارد مناقصات عمومی یک مرحله‌ای پروژه‌‌ها با مشخصات و شرایط کلی  زیر را که از منابع داخلی شهرداری قم تأمین اعتبار می‌گردد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

شماره فراخوان

در سامانه ستاد

عنوان پروژه برآورداولیه(ریال) مبنای برآورد فهرست

‌بهاپایه سال ۱۴۰۳

حداقل رتبه مناقصه‌گر مدت

اجرا

مبلغ ضمانتامه(ریال) هزینه خرید

اسناد(ریال)

۲۰۰۳۰۵۰۲۳۵۰۰۰۰۰۳ تکمیل عملیات اجرایی بازار بزرگ شمسه و پارکینگ طبقاتی زائر-عایق موتور خانه و اتاق های هوا ساز ۵۳،۶۸۹،۹۹۸،۹۰۶ تاسیسات مکانیکی رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات ۲ ماه ۲،۶۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۳۷۰،۰۰۰
۲۰۰۳۰۵۰۲۳۵۰۰۰۰۰۴ تکمیل عملیات اجرایی بازار بزرگ شمسه و پارکینگ طبقاتی زائر-نصب دوربین همراه با کابل کشی و تجهیزات بهره برداری ۱۳،۰۴۶،۰۰۷،۶۹۲ تاسیسات برقی رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات ۲ ماه ۶۵۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰

شرایط:

 • کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 • مناقصه گران محترم می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و می بایست هزینه خرید اسناد را به شماره حساب بانک شهر ۱۰۰۶۰۰۴۶۰۰۵۸ به نام شهرداری قم واریز و مستندات واریزی را به شهرداری قم ارایه نمایند. (هزینه خرید اسناد غیر قابل استرداد است).

نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه پروژه های فوق یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های ذیل قابل ارائه می‌باشد:

۱-ضمانتنامه بانکی دروجه کارفرما (با حداقل سه ماه اعتبار)

۲- ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب  ۱۰۰۳۰۰۴۳۰۰۵۴ بانک شهر به نام شهرداری قم

۳-ضمانت نامه های مذکوردر بندهای(الف-ب-پ-ج-چ-خ-ح)ماده۴آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴

۴-مطالبات بلوکه شده پیمانکار از شهرداری قم

 • ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی می‌باشد.
 • ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی الزامی می‌باشد.
 • برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصات موجود می‌باشد.
 • تاریخ انتشار مناقصات در سامانه:تاریخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۳ می‌باشد.
 • زمان و مهلت دریافت اسناد از سایت: از ساعت ۸:۰۰ صبح مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۳تا ساعت ۱۴:۲۰ مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۳
 • مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۳ تا ساعت۱۴:۲۰مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۳
 • زمان بازگشائی پاکتها: روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۳ساعت ۰۸:۰۰ صبح
 • مبلغ پیشنهادی می‌بایست از حیث مبلغ مشخص، معین، بدون ابهام، بدون خط خوردگی و بدون قید و شرط باشد.

-طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد،  به پروژ‌ه‌ “تکمیل عملیات اجرایی بازار بزرگ شمسه و پارکینگ طبقاتی زائر-عایق موتور خانه و اتاق های هوا ساز” پیش پرداخت تعلق می‌گیرد و به پروژه “تکمیل عملیات اجرایی بازار بزرگ شمسه و پارکینگ طبقاتی زائر-نصب دوربین همراه با کابل کشی و تجهیزات بهره برداری” پیش پرداخت تعلق نمی‌گیرد.

 • طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، به پروژ‌ه‌ “تکمیل عملیات اجرایی بازار بزرگ شمسه و پارکینگ طبقاتی زائر-عایق موتور خانه و اتاق های هوا ساز” تعدیل تعلق می‌گیرد و به پروژه “تکمیل عملیات اجرایی بازار بزرگ شمسه و پارکینگ طبقاتی زائر-نصب دوربین همراه با کابل کشی و تجهیزات بهره برداری” تعدیل تعلق نمی‌گیرد.
 • هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.
 • مناقصه‌گران می‌بایست یک نسخه الکترونیکی از اسناد مناقصه را از سامانه ستاد دریافت و پس از مهر و امضای دیجیتال، کلیه صفحات آن با قید قبولی و بدون قید و شرط در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه‌گران باعث حذف آنان از فرایند مناقصه می‌گردد.
 • اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه تا پایان وقت اداری(ساعت۱۳:۰۰) مورخ۰۳/۰۳/۱۴۰۳به آدرس قم- بلوار امام موسی صدر- ساختمان  شهرداری مرکز- بلوک A -طبقه ششم -اداره حراست و امور محرمانه تحویل گردد.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مناقصات می‌توانید به آدرس: قم- بلوار امام موسی صدر- ساختمان شهرداری مرکز- بلوک B – طبقه دوم-معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم- اداره برنامه ریزی و هماهنگی اعتبارات عمرانی مراجعه نموده و یا با شماره ۳۶۱۰۴۵۸۵-۰۲۵تماس حاصل فرمائید.

 اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم