آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بنایی، کرسی چینی، نبشی کشی، دیوارچینی ۴۵ واحدی دستجرد
آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بنایی، کرسی چینی، نبشی کشی، دیوارچینی ۴۵ واحدی دستجرد
بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان قم در نظر دارد بر اساس آیین نامه معاملات داخلی نسبت به فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بنایی، کرسی چینی، نبشی کشی، دیوارچینی 45 واحدی دستجرد اقدام نماید.

آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بنایی، کرسی چینی، نبشی کشی، دیوارچینی ۴۵ واحدی دستجرد

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم در نظر دارد بر اساس آیین نامه معاملات داخلی نسبت به فراخوان مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.

۱- موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجرای عملیات بنایی، کرسی چینی، نبشی کشی، دیوارچینی ۴۵ واحدی دستجرد طرح نهضت ملی مسکن

۲- صلاحیت مورد نیاز شامل رتبه/ پایه و رشته                

ارائه یکی از صلاحیت های ذیل:

۱- گواهی صلاحیت معتبر پیمانکاری شخص حقیقی یا حقوقی صادره از سازمان برنامه و بودجه و دارای توان فنی و روزمه مرتبط و کافی

۲- پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان دارای صلاحیت مضاعف اجرا مندرج در پروانه صادره از وزارت راه و شهرسازی و دارای توان فنی و روزمه مرتبط و کافی

۳- صلاحیت اجرای ساختمان صادره از وزارت راه و شهرسازی و دارای توان فنی و روزمه مرتبط و کافی

۴- صلاحیت اشتغال در حرفه ساختمان مرتبط با موضوع مناقصه صادره از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دارای توان فنی و روزمه مرتبط و کافی

۳- نحوه و مهلت دریافت و تحویل اسناد

موضوع

تاریخ / مهلت

نحوه دریافت و ارسال

دریافت اسناد مناقصه

از تاریخ  ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

تا تاریخ  ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

مراجعه حضوری در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

کانال ایتای اطلاع رسانی به آدرس https://eitaa.com/tender_bmqom

سایت بنیاد مسکن قم      https://qom.bonyadmaskan.ir

ارسال اسناد مناقصه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت باید حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت ارسال پیشنهاد قیمت مندرج در آگهی به دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم تحویل گردد.
بازگشایی پاکات ساعت  ۰۹:۰۰ روز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ دعوت جهت مراجعه حضوری نماینده قانونی مناقصه گر در جلسه بازگشایی پاکات در ساختمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
توضیحات : چنانچه مناقصه گر به هر دلیلی در مهلت خرید اسناد مناقصه موفق به تهیه اسناد نگردید، ضمن پذیرش مسئولیت می تواند در زمان باقیمانده تا اتمام مهلت تسلیم پاکت ها نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام نماید. در این صورت مسئولیت کمبود زمان متوجه مناقصه گر بوده و مهلت تسلیم پاکت ها به هیچ عنوان تمدید نمی گردد.

۴- هزینه خرید اسناد: مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال می باشد که به شماره شبا ۲۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳۶۰۷۶۲۰۰IR  نزد بانک تجارت بنام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم واریز گردد.

۵- مدت اعتبار پیشنهادها : دو ماه

۶- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: طبق آیین نامه معاملات داخلی بنیاد مسکن:  ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سه میلیارد  و ششصد و پنجاه میلیون ریال) است ‌که‌ باید به‌ یکی‌ از صورت‌های‌ مشروحه‌ زیر، همراه‌ با اسناد مناقصه‌ در پاکت‌ (( الف‌ )) به‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار تسلیم ‌شود:

الف‌) ضمانت‌ نامه‌ بانکی‌ به‌ نفع‌ کارفرما.

ب) اصل فیش واریز وجه نقد به شماره شبا ۲۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳۶۰۷۶۲۰۰IR  نزد بانک تجارت بنام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

ج) فرم تاییدیه مطالبات، مورد تأیید امور مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

مدت‌ اعتبار تضمین‌ فوق‌ دو ماه‌ بوده و باید تا پایان ساعت اداری تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ معتبر باشد و برای‌ دو ماه‌ دیگر نیز قابل‌تمدید باشد.

۷- نام و نشانی مناقصه گزار: قم، انتهای بلوار امین، ابتدای بلوار غدیر، کوچه شماره ۱۱ ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

 

تلفن های تماس : ۱۵-۰۲۵۳۲۸۵۶۶۱۲ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم -معاونت مسکن شهری- امور قراردادها