آگهی مزایده  عمومی املاک شهردرای قم
آگهی مزایده  عمومی املاک شهردرای قم
شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری املاک با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری قم

شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری املاک با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

آگهی های دولتی پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم

۲-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معاملات: به صورت الف- ضمانت‌نامه بانکی ب- خالص مطالبات بلوکه شده تائید شده ج- فیش نقدی بانکی مورد قبول است.
۳-شماره حساب بانکی ایران(شبا) شهرداری قم: (۵۴ – ۴۳۰۰ – ۰۳۰۰ – ۰۰۱۰ – ۰۰۰۰ – ۰۶۱۰ – ۰۷IR) جهت واریز از طریق فیش بانکی وجه نقد.
۴-مهلت خرید و تحویل اسناد:
-مهلت خرید اسناد: از روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۳ لغایت روز پنج شنبه مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۹:۰۰ است.
-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۳ لغایت روز سه شنبه مورخ ۱/۰۳/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۳:۰۰ است.
– زمان بازگشایی پاکات : روز یکشنبه مورخ ۶/۳/۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۰۰ در تالار جلسات شهرداری قم برگزار می گردد.
۵-شرایط و ویژگی‌های مزایده در شرایط عمومی درج گردیده است و متقاضیان محترم پس از خرید و مطالعه، کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند . امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط است.
۶-متقاضیان محترم برای سوالات تخصصی با اداره کل املاک به شماره ۳۶۱۰۴۴۸۲ – ۰۲۵ و سوالات عمومی با مدیریت امور قراردادها و پیمان ها (اداره پیمان ها و کمیسیونها) با شماره تلفن -۳۶۱۰۴۳۳۴ ۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.
۷-محل تسلیم ضمانت شرکت در فرایند انجام کار: قم، بلوار امام موسی صدر، جنب بوستان شهید بنیادی، شهرداری مرکزی، طبقه ششم. اداره کل حراست است.