آگهی ابلاغ اتهام خانم دکتر مهیا قاضی
آگهی ابلاغ اتهام خانم دکتر مهیا قاضی
نظر به اینکه پرونده خانم دکتر مهیا قاضیدر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم به اتهام غیبت غیر موجه تحت رسیدگی می باشد، مقتضی است از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز نسبت به ارسال دفاعیه کتبی خود به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم اقدام نمایند.

آگهی ابلاغ اتهام خانم دکتر مهیا قاضی

نظر به اینکه پرونده خانم دکتر مهیا قاضی در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم به اتهام غیبت غیر موجه تحت رسیدگی می باشد، مقتضی است از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز نسبت به ارسال دفاعیه کتبی خود به انضمام مدارک لازم به دفتر این هیأت واقع در قم، خیابان شهید لواسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم اقدام نمایند. در غیر اینصورت هیأت برابر مقررات اقدام به صدور رای خواهد نمود.

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم