فراخوان ارائه خدمت وپاسخگویی به خط ۱۲۳ ،مداخلات حضوری تیم های سیار اورژانس اجتماعی
فراخوان ارائه خدمت وپاسخگویی به خط ۱۲۳ ،مداخلات حضوری تیم های سیار اورژانس اجتماعی
اداره کل بهزیستی استان قم در نظر دارد فراخوان ارائه خدمت وپاسخگويي به خط 123 ،مداخلات حضوري تيم هاي سيار اورژانس اجتماعي به شماره (سیستمی) 2002003359000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

فراخوان ارائه خدمت وپاسخگویی به خط ۱۲۳ ،مداخلات حضوری تیم های سیار اورژانس اجتماعی

اداره کل بهزیستی استان قم در نظر دارد فراخوان ارائه خدمت وپاسخگویی به خط ۱۲۳ ،مداخلات حضوری تیم های سیار اورژانس اجتماعی به شماره (سیستمی) ۲۰۰۲۰۰۳۳۵۹۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰
مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۰
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ساعت ۰۸:۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:

ضمانت نامه بانکی و فیش بانکی (وجه نقد) به مبلغ ۷/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :

۷۵ متری عمار یاسر، بلوار تعاون، ساختمان ادارات، اداره کل بهزیستی استان قم

۰۲۵۳۷۷۷۷۷۳۱- داخلی ۲۲۲ و ۱۳۰