آگهی  مزایده حضوری (حراج) سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم
آگهی  مزایده حضوری (حراج) سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم با مشخصات و شرایط کلی ذیل اقدام به برگزاری مزایده حضوری ( حراج )می نماید.

آگهی  مزایده حضوری (حراج) سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم با مشخصات و شرایط کلی ذیل اقدام به برگزاری مزایده حضوری ( حراج )می نماید.

موضوع مزایده حضوری (حراج ): اجاره عرصه و مجوز موقت بهره برداری تعداد محدودی از مکانهای مشخص شده به شرح زیر بابت بر پایی چادر برای عرضه  ماهی قرمز  و تزئینات سفره هفت سین ویژه ایام نوروز.

پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم

مدت انجام کار : از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۷روز

محل دریافت اسناد: قم- جاده قدیم قم تهران- روبروی بهشت معصومه – بلوار شهید رجایی میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی- ساختمان اداری سازمان میادین- واحد درآمد، تلفن ۳۶۶۴۱۳۲۷ ۰۲۵

تضمین شرکت در مزایده حضوری (حراج): مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان (با حداقل اعتبار ۳ماه) یا واریز وجه نقد به حساب بانک ملی شعبه میدان تره بار به شماره ۰۱۱۵۴۲۷۰۸۹۰۰۴ بنام سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم

تذکر: ارائه فیش واریزی تضمین شرکت در مزایده (حراج) هنگام حضور در جلسه الزامی می باشددرغیر اینصورت از ورود متقاضیان به جلسه ممانعت می گردد.

تاریخ و محل برگزاری مزایده حضوری (حراج): روز دوشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صبح – سازمان میادین شهرداری قم

سایر شرایط مزایده حضوری (حراج) در اسناد و مدارک درج شده است، شرکت کنندگان مکلف اند قبل از شرکت در مزایده (حراج)کلیه اسناد و مدارک را  امضاء و به  واحد درآمد سازمان تحویل نمایند.

هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مزایده ( حراج ) می باشد.

روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم