اگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی اداره کل راه آهن قم
اگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی اداره کل راه آهن قم
اداره کل راه آهن قم در نظر دارد بنا بر بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران  واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.

اگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی  شماره ۱-۱۴۰۲-۲۶ -۱۳۷ (تجدید دوم)

اداره کل راه آهن قم در نظر دارد  بنا بر بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه  گران  واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید . لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ” www.setadiran.ir ” انجام خواهد شد. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه نوبت اول شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ و نوبت دوم یکشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد

توجه : در اساسنامه و اگهی تغییرات شرکت کنندگان در فراخوان موضوع فعالیت آنان می بایست مرتبط با موضوع فراخوان باشد.

شرکت های تامین کننده کفشک ها می بایست الزاما از شرکت های مورد تایید در سامانه نظام فنی و اجرایی راه آهن ج .ا .ا باشند.

 موضوع مناقصه : خرید کفش ترمز چدنی بزرگ  به تعداد ۱۰۳۰۰ عدد و کفش  ترمز کوچک  به تعداد ۸۰۰۰ عدد مصرفی مورد استفاده در واگن های باری

  • مبلغ برآورد اولیه : ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ( ازمحل اعتبارات جاری)
  • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار۵.۴۵۰.۵۰۰.۰۰۰ می باشد و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی دارای ۳ / سه ماه  اعتبار بوده و برای ۳ / سه ماه  نیز قابل تمدید باشد
  • مدت و محل اجرا : مدت اجرا  چهار/ ۴  ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه می باشد.
  • مناقصه گران تائید صلاحیت شده در ارزیابی کیفی، درصورتیکه قصد ارائه پیشنهاد قیمت را دارند، باید در صورت نیاز به تامین کالا و تجهیزات جهت انجام موضوع مناقصه، قیمت متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه نمایند.
  • در اساسنامه و اگهی تغییرات شرکت کنندگان در فراخوان موضوع فعالیت آنان می بایست مرتبط با موضوع فراخوان باشد. شرکت های تامین کننده کفشک ها می بایست الزاما از شرکت های مورد تایید در سامانه نظام فنی و اجرایی راه آهن ج .ا .ا باشند.
  • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی:      ساعت ۱۰:۰۰  تاریخ :  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
  • مهلت ارسال پاسخ ارزیابی کیفی:        ساعت ۱۰:۰۰  تاریخ :   ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
  • فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطلاع رسانی می گردد.

شرایط لازم جهت شرکت در مناقصه : موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه و یا آخرین آگهی تغییرات شرکت می بایست مرتبط با موضوع فراخوان باشد.

اطلاعات تماس اداره کل راه آهن قم:۶۰- ۹۵- ۰۲۵۳۱۶۲۲۴۹۴

اداره کل راه آهن  قم