آگهی مزایده  عمومی املاک شهرداری قم – اسفند ۱۴۰۲
آگهی مزایده  عمومی املاک شهرداری قم – اسفند ۱۴۰۲
شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری املاک با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

آگهی مزایده  عمومی املاک شهرداری قم

 

شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری املاک با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

آگهی های دولتی پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم

۱- متقاضیان محترم می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و می بایست هزینه خرید اسناد به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال را به شماره حساب بانک شهر ۱۰۰۶۰۰۴۶۰۰۵۸ به نام شهرداری قم واریز و مستندات واریزی را به شهرداری قم ارایه نمایند. (هزینه خرید اسناد غیر قابل استرداد است).

۲-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معاملات: به صورت ۱- ضمانت‌نامه بانکی ۲- خالص مطالبات بلوکه شده تائید شده ۳- فیش واریز نقدی مورد قبول است.

۳-شماره حساب بانکی ایران(شبا) شهرداری قم: (۵۴ – ۴۳۰۰ – ۰۳۰۰ – ۰۰۱۰ – ۰۰۰۰ – ۰۶۱۰ – ۰۷IR) جهت واریز از طریق فیش بانکی وجه نقد.

۴-مهلت خرید و تحویل اسناد:

-مهلت خرید اسناد: از روز چهارشنبه مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۲ لغایت روز سه شنبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۹:۰۰ است.

-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز چهار شنبه مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۲  لغایت روز شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۳:۰۰ است.

– زمان بازگشایی پاکات : روز  یکشنبه مورخ  ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ در تالار جلسات شهرداری قم برگزار می گردد.

۵-شرایط و ویژگیهای هر یک از املاک در شرایط عمومی درج گردیده است و متقاضیان محترم پس از خرید و مطالعه، کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند، امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط است.

۶-متقاضیان محترم برای سوالات تخصصی با اداره کل املاک به شماره ۳۶۱۰۴۴۸۲ – ۰۲۵ و سوالات عمومی با مدیریت امور قراردادها و پیمان ها (اداره پیمان ها و کمیسیونها) با شماره تلفن ۳۶۱۰۴۳۳۴ ۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

۷- محل تسلیم ضمانت شرکت در فرایند انجام کار: قم، بلوار امام موسی صدر، جنب بوستان شهید بنیادی، شهرداری مرکزی، طبقه ششم. اداره کل حراست است.

نوبت آگهی تاریخ آگهی
نوبت اول ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
نوبت دوم ۱۴۰/۱۲/۰۸

 

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم

    WWW.QOM.IR