آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم
آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در اجرای صدر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب (1371/07/12) و تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرائی مصوب (1371/12/16) هیات وزیران و بر اساس تفویض اختیار شماره 704/100/90 مورخ 1372/04/27 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد.

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در اجرای صدر ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب (۱۳۷۱/۰۷/۱۲) و تبصره یک ماده ۳ آئین نامه اجرائی مصوب (۱۳۷۱/۱۲/۱۶) هیات وزیران و بر اساس تفویض اختیار شماره ۷۰۴/۱۰۰/۹۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۲۷ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد.

آگهی های دولتی پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم

دریافت فایل اصلی

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره ۳ (هر پلاک) موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها که به وسیله جنگلدار این اداره کل بازدید و مشخصات هر رقبه در متن این آگهی قید و سوابق مربوطه در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای قم، کهک و جعفرآباد و اداره کل موجود است، جزء منابع ملی شده موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگلها تشخیص و مراتب به اطلاع عموم رسانیده می شود تا (به استثنای ردیفهای ۳۹-۴۰-۴۱-۴۲ که مستند به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری که می بایست از طریق شعبه ویژه در مرکز هر استان اعتراض نمایند.

آدرس شعبه ویژه: قم خیابان ساحلی دادگاه عمومی شعبه ۱۸

چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا همراه مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه هیات مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان قم ارسال دارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده، حسب اعلام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد.