مناقصه خرید بنز کمپرسی جفت ۲۶۲۴ شهرداری قم
مناقصه خرید بنز کمپرسی جفت ۲۶۲۴ شهرداری قم
سازمان توسعه و عمران شهرداری قم در نظر دارد با رعایت آیین نامه معاملاتی شهرداری قم از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک دستگاه کمپرسی 2624 خریداری نماید.

آگهی مناقصه عمومی سازمان توسعه و عمران شهرداری قم

سازمان توسعه و عمران شهرداری قم در نظر دارد با رعایت آیین نامه معاملاتی شهرداری قم از طریق بر گزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل از متقاضیان واجد شرایط با مشخصات و شرایط کلی زیر دعوت بعمل آورد.

مناقصه خرید بنز کمپرسی جفت ۲۶۲۴

شرح کار

مبلغ برآورد (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مدت انجام تعدیل پیش پرداخت نحوه پرداخت هزینه خرید اسناد (ریال) مهلت و محل دریافت اسناد مهلت تحویل اسناد زمان بازگشایی
خرید بنز کمپرسی۲۶۲۴ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷روز ندارد ندارد نقدی ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۲۰/۱۱/۱۷

لغایت

۱۴۰۲/۱۱/۲۹

واحد پیمان

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اداره کل حراست  شهرداری قم

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰

سالن جلسات سازمان

شرایط :

  • صلاحیت لازم جهت شرکت در مناقصه: اشخاص حقوقی و حقیقی مورد تایید کارفرما با سوابق کاری مشابه.
  • تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی، مطالبات تأیید شده نقدی از سازمان توسعه و عمران قم، یا واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده ۱۰۰۶۲۲۰۲۸۸ نزد بانک شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم.
  • محل دریافت و بازگشایی اسناد مناقصه : قم، میدان آزادگان، بلوار شهید عابدی، نبش عابدی نهم، ساختمان شهرداری منطقه ۳ طبقه سوم.
  • محل تحویل اسناد : قم، بلوار امام موسی صدر، ساختمان مرکزی شهرداری قم طبقه ششم ادره کل حراست.
  • هزینه خرید اسناد به تفکیک هر مناقصه (غیر قابل استرداد) به شماره حساب ۱۰۰۶۷۶۱۸۴۴ نزد بانک شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم واریز گردد.
  • هزینه درج آگهی ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
  • شرکت کنندگان در هنگام خرید اسناد می بایست در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) ثبت نام نمایند.
  • متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با واحد امور پیمانها و قراردادهای سازمان به آدرس قم، میدان آزادگان، بلوار شهید عابدی، نبش عابدی نهم، ساختمان شهرداری منطقه ۳ طبقه سوم مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۶۶۶۲۲۵۱-۰۲۵ داخلی ۶۳۸۰-۶۳۸۱ تماس حاصل فرمایند.