فیلم| تشییع مدافعان حرم بر دوش مردم قم
فیلم| تشییع مدافعان حرم بر دوش مردم قم