سهم ناکارآمدی در نارسایی اقتصادی بیشتر از تحریم است/ ناگفته‌های انتخاب محل دفتر برای رهبر معظم انقلاب
سهم ناکارآمدی در نارسایی اقتصادی بیشتر از تحریم است/ ناگفته‌های انتخاب محل دفتر برای رهبر معظم انقلاب