دعوت جامعه اسلامی دانشجویان از آیت الله رجبی برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان
دعوت جامعه اسلامی دانشجویان از آیت الله رجبی برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان