طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد موافقت اولیه مجلس را گرفت / فعالیت‌های دانشگاهی تحت تاثیر دوباره کرونا
طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد موافقت اولیه مجلس را گرفت / فعالیت‌های دانشگاهی تحت تاثیر دوباره کرونا