رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات قم:
رسانه ها به جای پرداختن به هیاهوی سیاسی، حمایت بیشتری از تولید ملی داشته باشند
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات قم:
رسانه ها به جای پرداختن به هیاهوی سیاسی، حمایت بیشتری از تولید ملی داشته باشند