تمام جایگاه های سوخت گاز قم استاندارد است / ترازو‌های قم زیر ذره بین نظارت