قدردانی دکتر قدیر از خدمات بیمه سلامت/ تاکید بر ارتقا خدمات