اقدام خطرناکی که امروز مردم در صحنه گروگان گیری انجام دادند که ممکن بوده در این حین گروگان گیر به آنها آسیبی برساند.

اقدام خطرناکی که امروز مردم در صحنه گروگان گیری انجام دادند که ممکن بوده در این حین گروگان گیر به آنها آسیبی برساند.