تصویربردار: احمد ظهرابی / تدوینگر: عماد نعمتی

تصویربردار: احمد ظهرابی / تدوینگر: عماد نعمتی