غفلت از نقش اقتصادی بانوان خانه‌دار

زنان در عرصه توسعه اجتماع بسیار مؤثر هستند به طوری که یکی از نمادهای توسعه‌یافتگی کشورها به واسطه اهمیت و اعتبار دادن به زنان محقق می‌شود.

ایمن السادات موسوی نژاد: حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماع در طول تاریخ وجود داشته و نمی‌توان آن را به دوره خاص محدود کرد حتی در دوران ائمه اطهار(ع) نیز بانوان در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرین بودند.

زنان در عرصه توسعه اجتماع بسیار مؤثر هستند به طوری که یکی از نمادهای توسعه‌یافتگی کشورها به واسطه اهمیت و اعتبار دادن به زنان محقق می‌شود ولی در این زمینه باید الگوسازی‌های لازم صورت گیرد که به بهانه ورود زنان به عرصه اجتماع و بازار اشتغال پذیرای هرگونه شغلی نباشند.

زنان با توجه به اقتضائات و شرایط، دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی برای عهده‌گیری برخی از مشاغل هستند که مردان نیز از عهده آن مشاغل ناتوان هستند؛ البته نادیده انگاری‌هایی در زمینه فعالیت زنان صورت می‌گیرد که از جمله آنها نقش خانه‌داری بانوان است که با وجود کمک فراوان به اقتصاد خانواده و تربیت نسل فرهیخته مورد غفلت واقع شده است.

اگر بانوانی این فعالیت را نپذیرند خانواده مجبور به استخدام فردی برای انجام امور خانه و خانواده است که هزینه‌هایی برای آنها به همراه دارد.

زنان اجتماع از جمله اقشاری هستند در دوران رکود به عنوان نیروی کار ارزان استفاده شدند به طوری که مردان اخراج و زنان با حقوق کمتر به عنوان نیروی کار انتخاب شدند.

برخی مشاغل نیز در ادامه و مشابه کار خانه‌داری به زنان محول شد که از کیفیت و دستمزد پایینی نیز برخوردار بود که این گونه مشاغل سبب دوری بانوان از صحنه فعالیت اقتصادی شد زیرا به ازای صرف زمان و کار از حقوق و دستمزد پایینی برخوردار است.

با توجه به نظر مساعد در زمینه مشارکت بانوان در امور اجتماعی و اقتصادی باید برنامه‌ریزی بر اساس استعداد و توانمندی‌های بانوان صورت گیرد تا بتوانند مسئولیت و شغلی را در بخش‌های مهم اجتماع بپذیرند؛ البته در این بخش نباید از مصلحت جامعه و خانواده، شرایط و مسائل فردی و لحاظ کردن اولویت‌ها در واگذاری کار به مرد و زن غفلت کرد و پیش به سوی اصلاح برداشت‌ها و پندارهای نادرست اجتماع رفت.