مراسم رونمایی از پلاک کوچه شهید راه نابودی اسرائیل شهید مهدی لطفی نیاسر
مراسم رونمایی از پلاک کوچه شهید راه نابودی اسرائیل شهید مهدی لطفی نیاسر