تشییع شهید مدافع حرم ؛ شهید سالم صفرزاده
تشییع شهید مدافع حرم ؛ شهید سالم صفرزاده