یادواره گرامیداشت ۵۳ شهید روستای بیدهند
یادواره گرامیداشت ۵۳ شهید روستای بیدهند