خدمات رسانی موکب علی بن جعفر(ع) قم به زائران شهر مقدس سامرا