عکس/ بازدید دکتر زاکانی از بیمارستان کامکار قم
عکس/ بازدید دکتر زاکانی از بیمارستان کامکار قم