مزایده عمومی شماره ۱۴۰۲/۴۰ شرکت آب منطقه ای قم
مزایده عمومی شماره ۱۴۰۲/۴۰ شرکت آب منطقه ای قم
شرکت آب منطقه ای قم در نظر دارد به استناد بند (ح) تبصره (8) قانون بودجه سال 1402 بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای مسیل فرعی رودخانه قمرود ( کیلومتر 6 جاده ورجان – ونارج )  را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای  به بهره بردار مجاز شن و ماسه  ( دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری آب ویا ابنیه ) واگذار نماید.

 تجدید فراخوان مزایده عمومی

شماره ۱۴۰۲/۴۰

     نوبت اول      

شرکت آب منطقه ای قم در نظر دارد به استناد بند (ح) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای مسیل فرعی رودخانه قمرود ( کیلومتر ۶ جاده ورجان – ونارج )  را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای  به بهره بردار مجاز شن و ماسه  ( دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری آب ویا ابنیه ) واگذار نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل  می آید از تاریخ  ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ تا  تاریخ  ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ جهت دریافت اسناد و تا  روز  شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ برای تحویل اسناد طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

زمان بازگشایی پاکت ها

مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال) رقم پایه مزایده (ریال)
ساعت ده صبح مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۲ ماه ۱۶۴۸۸۵۱۰۰ ۳۲۹۷۷۰۲۰۰۰

 

  • محل تحویل اسناد و پیشنهادها :

–  بارگذاری کلیه اسناد مورد نیاز و پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

– تحویل پاکت تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به  دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه ای قم

  • آدرس : قم – ابتدای خیابان دورشهر – نبش کوچه شماره یک – شرکت آب منطقه ای قم – مدیریت مهندسی رودخانه ها – تلفن تماس :  ۰۲۵۳۷۱۹۹ داخلی ۲۷۰