فیلم| نشست شهردار قم با خبرنگاران و اصحاب رسانه
فیلم| نشست شهردار قم با خبرنگاران و اصحاب رسانه