فیلم| حجاج قم مناسک حج را تمرین کردند
فیلم| حجاج قم مناسک حج را تمرین کردند