فیلم| تصاویر هوایی از شکوه راهپیمایی ۱۳ آبان در قم
فیلم| تصاویر هوایی از شکوه راهپیمایی ۱۳ آبان در قم