فیلم| اجرای رزمایش امداد و نجات در قم
فیلم| اجرای رزمایش امداد و نجات در قم

    پایان پیام/۷۸۰۲۳

 

 

پایان پیام/۷۸۰۲۳