اتحادیه اروپا، نماینده قم را تحریم کرد
اتحادیه اروپا، نماینده قم را تحریم کرد
در بسته اخیر تحریمی اتحادیه اروپا نام احمد امیرآبادی فراهانی نیز به عنوان یکی از اشخاص حقیقی تحریم شده آمده است، اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، در بسته اخیر تحریمی اتحادیه اروپا نام احمد امیرآبادی فراهانی نیز به عنوان یکی از اشخاص حقیقی تحریم شده آمده است.

براساس وبسایت اتحادیه اروپا، دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است.